156 درمانگاه ثبت شده
مرتب سازی
امام رضا(ع)
بزرگمهر
شبانه روزی باربد
بصیر
تهران
60
بهستان
فاطمه زهرا
تختی
تهران
59
شهرداری منطقه 17
پویا
تهران
59
اکباتان
پاسارگاد
حمیدیه شرکت مخابرات
ایران هرنی